สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
ประวัติจังหวัดเชียงราย
รายนามผู้บริหาร
ทำเนียบส่วนราชการ
 
 
 
 
 

 

 
นายประจญ ปรัชญ์สกุล
 
นายสมบูรณ์ ศิริเวช นายภาสกร บุญญลักษม์
 
นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์
 
 
 
 
 

ทำเนียบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

 
ลำดับที่ รายนามและตำแหน่ง วาระ
  เจ้าหลวงธรรมลังกา (ตำแหน่งเจ้าเมือง) พ.ศ. ๒๓๘๖ - ๒๔๐๗
  เจ้าหลวงอุ่นเรือน (ตำแหน่งเจ้าเมือง) พ.ศ. ๒๔๐๗ - ๒๔๑๙
  เจ้าหลวงสุริยะ (ตำแหน่งเจ้าเมือง) พ.ศ. ๒๔๑๙ - ๒๔๓๓
  พระยารัตนาณาเขต (ตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด) พ.ศ. ๒๔๓๓ - ๒๔๔๒
  พระพลอาษา พ.ศ. ๒๔๔๒ - ๒๔๔๕
  หลวงอาษาภูธร พ.ศ. ๒๔๔๕ - ๒๔๔๖
  พระยารามราชภักดี พ.ศ. ๒๔๔๗ - ๒๔๕๐
  พระยาอุดรกิจภูบาล พ.ศ. ๒๔๕๐ - ๒๔๕๓
  พระยารามราชเดช (ศุข ดิษยบุตร) พ.ศ. ๒๔๕๓ - ๒๔๕๘
๑๐   พระราชยา (เจิม ปันยารชุน) พ.ศ. ๒๔๕๘ - ๒๔๖๐
๑๑   พระยาราชดำรง (ผล ศรุตานนท์) พ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๗๙
๑๒   พระพนมครานุรักษ์ (ฮกไถ่ พิศาลบุตร) พ.ศ. ๒๔๗๙ - ๒๔๘๒
๑๓   พ.ต.อ. พระยานรากรบริรักษ์ พ.ศ. ๒๔๘๒ - ๒๔๘๕
๑๔   หลวงรักษ์นราธร (โชค ชมธวัช) พ.ศ. ๒๔๘๕ - ๒๔๘๗
๑๕   ขุนไตรกิตยานุกูล (อัมพร กิตยานุกุล) พ.ศ. ๒๔๘๗ - ๒๔๘๙
๑๖   นายชลอ จารุจินดา พ.ศ. ๒๔๘๙ - ๒๔๙๐
๑๗   ขุนวิสิฐอุดรการ (กรี วิสิฐอุดรการ) พ.ศ. ๒๔๙๐ - ๒๔๙๑
๑๘   ขุนสนิทประชาราษฏร์ พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๑
๑๙   นายชลอ จารุจินดา พ.ศ. ๒๔๙๑ - ๒๔๙๒
๒๐   พ.ต.ท.ขุนวีรเดชกำแหง (ชม จารุสิทธิ์) พ.ศ. ๒๔๙๒ - ๒๔๙๓
๒๑   พ.ต.เล็ก ทองสุนทร พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๔๙๗
๒๒   พ.อ.จำรูญ จำรูญรณสิทธิ์ พ.ศ. ๒๔๙๗ - ๒๔๙๘
๒๓   พ.ต.อ.เลื่อน กฤษณามระ พ.ศ. ๒๔๙๘ - ๒๕๐๐
๒๔   พ.ต.อ.เนื่อง รายะนาค พ.ศ. ๒๕๐๐ - ๒๕๐๑
๒๕   นายเครือ สุวรรณสิงห์ พ.ศ. ๒๕๐๑ - ๒๕๐๔
๒๖   นายชูสง่า ไชยพันธุ์ (ฤทธิประศาสน์) พ.ศ. ๒๕๐๔ - ๒๕๑๒
๒๗   นายสิทธิ์ สงวนน้อย ๒๐ พ.ค. ๒๕๑๒ - ๓๐ เม.ย ๒๕๑๓
๒๘   นายประหยัด สมานมิตร ๑ พ.ค. ๒๕๑๓ - ๒๐ ก.ย. ๒๕๑๓
๒๙   นายศรศักดิ์ สุวรรณเทศ ๑ ต.ค. ๒๕๑๓ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๔
๓๐   พล.ต.วิทย์ นิ่มนวล ๑ ต.ค. ๒๕๑๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๖
๓๑   นายชุ่ม บุญเรือง ๑ ต.ค. ๒๕๑๖ - ๒๗ ส.ค. ๒๕๒๒
๓๒   นายศักดา อ้อพงษ์ ๑ ต.ค. ๒๕๒๒ - ๓๐ ก.ค. ๒๕๒๕
๓๓   นายมนตรี ตระหง่าน ๑ ต.ค. ๒๕๒๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๒๘
๓๔   นายอร่าม เอี่ยมอรุณ ๑ ต.ค. ๒๕๒๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๑
๓๕   นายบรรณสิทธิ์ สลับแสง ๑ ต.ค. ๒๕๓๑ - ๓๐ เม.ย ๒๕๓๔
๓๖   นายคำรณ บุณเชิด ๑ ต.ค. ๒๕๓๔ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๙
๓๗   นายวิจารณ์ ไชยนันทน์ ๑ ต.ค. ๒๕๓๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๒
๓๘   นายสำเริง ปุณโยปกรณ์ ๑ ต.ค. ๒๕๔๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๔
๓๙   นายรุ่งฤทธิ์ มกรพงษ์ ๑ ต.ค. ๒๕๔๔ - ๒๗ ต.ค. ๒๕๔๕
๔๐   นายนรินทร์ พานิชกิจ ๒๘ ต.ค. ๒๕๔๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๔๗
๔๐   นายวรเกียรติ สมสร้อย ๑ ต.ค. ๒๕๔๗ - ๒๘ ก.พ. ๒๕๔๙
๔๒   นายอุดม พัวสกุล ๕ มิ.ย. ๒๕๔๙ - ๑๒ พ.ย. ๒๕๔๙
๔๓   นายอมรพันธุ์ นิมานันท์ ๑๓ พ.ย. ๒๕๔๙ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๐
๔๔   นายปรีชา กมลบุตร ๑ ต.ค. ๒๕๕๐ - ๕ พ.ค. ๒๕๕๑
๔๕   นายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง ๖ พ.ค.๒๕๕๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๒
๔๖   นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ๑๖ มี.ค. ๒๕๕๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๓
๔๗   นายสมชัย หทยะตันติ ๑ ต.ค. ๒๕๕๓ - พ.ย. ๒๕๕๔
๔๘   นายธานินทร์ สุภาแสน ๒๘ ธ.ค.๒๕๕๔ - ๕ ต.ค.๒๕๕๕
๔๙   นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ๕ ต.ค.๒๕๕๕ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๘
๕๐   นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ๑ ต.ค. ๒๕๕๘ – ๔ เม.ษ. ๒๕๖๐
51   นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ๕ เม.ษ. ๒๕๖๐ – ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑
52   นายประจญ ปรัชญ์สกุล ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน
 
 
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย