สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รายนามประชาสัมพันธ์จังหวัด
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
บุคลากร
 
 
 
 
 

 

 

ผู้ดำรงค์ตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

 
ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล ปี พ.ศ.
1   นายธีระพันธ์ เศวตจันฤกษ์ 2526 - 2531
2   นายอรุณ ณรงค์ชัย 2531 - 2537
3   นายสุคนธ์ ธังศิริ 2538 - 2540
4   นายวิเชียร นุ่นรอด 2540 - 2542
5   นายอรุณ ณรงค์ชัย 2542 - 2544
6   นายจรูญโรจน์ ฉิมสำราญ 2544 - 2547
7   นางปรัธยาน์ภรณ์ สงค์รอด 2547 - 2553
8   ดร.สุทิติ ขัติยะ 2553 - 2554
9   นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย 2554 - 2555
10   นางสาวพิมพ์พิศา พจนานุรัตน์ 2555 - 2556
11   นางสาวนันทวัน กันคำ นปส.ชก.รก. 2556 - 2557
12   นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย 2557 - 2559
13   นางสาวจันทนา อ้นคำ 2559-2562
14
  นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย
2562
 
 
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย