สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
สถานีวิทยุกระจายเสียงหลัก
สถานีโทรทัศน์
หนังสือพิมพ์ส่วนกลาง
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น
วิทยุชุมชนเชียงราย
 
 
 
 
 

 

 

รายชื่อหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย

 

   หนังสือพิมพ์ มวลชนนิวส์
   นายวันชัย นุสวัสดิ์ (บรรณาธิการ) 

   ที่อยู่ : 105 หมู่ 3 ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 081-8839053 , 053-703773

   หนังสือพิมพ์ เชียงรัฐ
   นายวิชัย เชษฐบดี (บรรณาธิการ) 

   ที่อยู่ : 881/7 ถนนอุตรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 080-0891355 , 053-746668
   หนังสือพิมพ์ เชียงรายนิวส์
   นายโชติศิริ ดารายน (บรรณาธิการ) 

   ที่อยู่ : 732 อาคารไอทีดีพลาซ่า ถนนพหลโยธิน อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 086-5870405 , 053-740517 , 053-713858
   หนังสือพิมพ์ ล้านนา
   นายจักรภัทร แสนภูธร (บรรณาธิการ) 

   ที่อยู่ : 693/101 ม.24 หมู่บ้านกรรัฐ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 080-1347933 , 053-756675
   หนังสือพิมพ์ เสียงเสรีภาพ
   - (บรรณาธิการ) 

   ที่อยู่ : 111/17-18 หมู่ 19 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 053-717759 , 053-748241-2
   หนังสือพิมพ์ เม็งราย
   นายชาลี รอบคอบ (บรรณาธิการ) 

   ที่อยู่ : 693/10 หมู่บ้านกรรัฐ หมู่ 24 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 089-6347386 , 053-153080
   หนังสือพิมพ์ เป็นข่าว
   นางสาวณฐมน แก้วพิทูล (บรรณาธิการ) 

   ที่อยู่ : 229 ม.1 บ้านฟาร์มสัมพันธกิจ ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย
   โทรศัพท์ : 065-4658747
   หนังสือพิมพ์ ปากกาทอง
   - (บรรณาธิการ)

   ที่อยู่ : 234/2 ถนนหน้าค่าย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
   โทรศัพท์ : 053-151118
   หนังสือพิมพ์ เมืองเหนือนิวส์

   ที่อยู่ : 3 หมู่ที่ 2 ถนนแม่จัน-ท่าตอน ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
   โทรศัพท์ : 053-661127
   หนังสือพิมพ์ ฟ้าล้านนา
   นายธีรวัฒน์ คำธิตา (บรรณาธิการ) 

   ที่อยู่ : 72/201 อาคารเชียงรายคอนโดเทล ชั้น 2 ถนนอุตรกิจ อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 082-8928343 , 082-892 8341 , 053-740167
   หนังสือพิมพ์ เชียงรายธุรกิจ
   นายเพทาย บ้านชี (บรรณาธิการ) 

   ที่อยู่ : 116 ม.12 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 086-6719195 , 053-718399
   หนังสือพิมพ์ ภาคเหนือ
   นายเจริญ อัญชลีสังกาศ (หัวหน้าศูนย์) 

   ที่อยู่ : 111/36 หมู่ 19 ถนนสันติ ต .รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
   โทรศัพท์ : 086-5861269 , 053-748457
   หนังสือพิมพ์ ภาคเหนือประจำเชียงราย
   นายสัญชัย ขัติครุฑ (บรรณาธิการ)

   ที่อยู่ : 111/31 หมู่ 19 ถนนสันติ ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 098-5891595
   E-mail : s.kattikrut@gmail.com
   หนังสือพิมพ์ ไทยนิวส์
   นายณัฐวุฒิ รัศมีจันทร์ (บรรณาธิการ) 

   ที่อยู่ : 333/3 ม.4 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 
   โทรศัพท์ : 081-8817301 , 053-750300
   หนังสือพิมพ์ อาณาจักรพายัพ
   นายกิตติธัช สุเรียมมา (บรรณาธิการ)

   ที่อยู่ : 217/1 ถนนหน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 053-714232 , 084-7406767
   หนังสือพิมพ์ ชายแดนนิวส์
   นายพินิจ นิมิตภาคภูมิ (บรรณาธิการ)

   ที่อยู่ : 142 หมู่ 3 ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ : 086-9242415
   หนังสือพิมพ์ สื่อมหาชน
   นายสรยุทธ์ ปาระนันท์ (บรรณาธิการ)

   ที่อยู่ : 29 หมู่ 4 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ : 053-709295 , 089-9546011
   หนังสือพิมพ์ โปลิสเพรส
   นายนราธิป เนตรคำ (ผู้สื่อข่าว)

   ที่อยู่ : -
   โทรศัพท์ : 081-9615373
   หนังสือพิมพ์ สื่อกลาง
   นายอดุลย์ ธนาพร (บรรณาธิการ)

   ที่อยู่ : 2 หมู่ 12 ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
   โทรศัพท์ : 086-9629808
   E-mail : adun_news@hotmail.com
   หนังสือพิมพ์ รวมพลัง
   นายณัทพงศ์ ทัศนเสถียร (บรรณาธิการ)

   ที่อยู่ : 51 หมู่ 17 ถนนสันคอกช้าง ซอย.4 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 081-6904055 , 081-5394338
   E-mail : kamolthipthip@hotmail.com
   หนังสือพิมพ์ B-BBST
   นายกิตติศักดิ์ อุปมา (ผู้สื่อข่าว)

   ที่อยู่ : 184 หมู่ 6 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 089-7560025 , 081-2885513
   E-mail : Kittisak_vp@hotmail.com , Kittisak.vp@gmail.com
   สำนักพิมพ์ เอเซียมีเดีย
   นส.ปภาคุณ สุริยะมงคล (ผู้สื่อข่าว)

   ที่อยู่ : 184 หมู่ 6 ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 089-7560025
   E-mail : Asia-media@hotmail.com
   ดอยตุง (ท้องถิ่น)
   นายอรุณศักดิ์ จรรยา (ผู้สื่อข่าว)

   ที่อยู่ : 257/1 หมู่ 21 เกาะลอย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 081-8852269 , 053-714237
   E-mail : makok951@hotmail.com
   หนังสือพิมพ์ คนเชียงราย
   สุรกิจ รัตนศรี (ผู้สื่อข่าว)

   ที่อยู่ : -
   โทรศัพท์ : 088-8787287
   E-mail : Kon-chiangrai@hotmail.com
   หนังสือพิมพ์ เชียงของนิวส์
   ไหน นันทกร (ผู้สื่อข่าว)

   ที่อยู่ : 147/1 หมู่ที่ 9 ต.ศรีดอนชัย อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
   โทรศัพท์ : 089-9568797 , 053-192178
   E-mail : bannokfm@hotmail.com

   หนังสือพิมพ์ ฟ้าหลวงเชียงราย
   นายบุญส่ง ศรีจุมปา (บรรณาธิการ)

   ที่อยู่ : 229/329 ม.3 ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
   โทรศัพท์ : 084-6117047
   E-mail : Bs_boonsong@hotmail.com

   หนังสือพิมพ์ สยามธุรกิจ
   นายรัฐพล ชื่นปัญญากมล (ผู้สื่อข่าว)

   ที่อยู่ : - 
   โทรศัพท์ : 087-6570061
   E-mail : rathaphon_kk@hotmail.com
 
 
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย