สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รายนามประชาสัมพันธ์จังหวัด
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
บุคลากร
 
 
 
 
 

 

 
   
  นายภาณุฉัตร สวัสดิชัย  
   
 
นางรัตนา ค้าสม นางเนตรนิล เกิงฝาก นายเอกชัย ใจมาธิ
 
นายกังวาล ปริมา
 
   
ข้าราชการ ๔ อัตรา ลูกจ้างประจำ ๑ อัตรา ข้าราชการที่มาช่วยราชการ ๑ อัตรา
รวม ๖ อัตรา
   
   
   
   
   
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย