สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
ประวัติสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด
รายนามประชาสัมพันธ์จังหวัด
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
บุคลากร
 
 
 
 
 

 

 
วิสัยทัศน์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย เป็นหน่วยงานหลักด้าน การประชาสัมพันธ์และเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. ศูนย์กลางประชาสัมพันธ์ของจังหวัดเชียงราย เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีระบบ โดยการเสนอแนะ แผนงานโครงการประชาสัมพันธ์ ให้แก่ หน่วยงานในจังหวัดเชียงราย
2. เพื่อให้ประชาชนจังหวัดเชียงรายมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัดเชียงราย และส่งเสริมภาคลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงราย

 
 
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย