สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟ สรุปผลการดำเนินงานปี 62 เตรียมความพร้อมสู่ ปี 63

ประกาศเมื่อ 09/09/2562 เปิดอ่าน 29 ครั้ง

 
 

     ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงราย ครั้งที่ 2/2562 เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อผลักดันนโยบายของจังหวัดเชียงรายในการเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟ โดยพัฒนาให้เป็นเมืองหลักในการขนส่ง ค้าขาย เจรจาธุรกิจด้านชากาแฟ และยังเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมชาและกาแฟ ตลอดจนเป็นเมืองที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดราคากลางของชาและกาแฟทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย 

     โดยยุทธศาสตร์ดำเนินงานในครั้งนี้ จึงเป็นการบูรณาการความร่วมมือจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้มีบทบาทส่วนร่วมในการสร้างเสริมความเข้มแข็ง โดยใช้จุดแข็งและโอกาสของจังหวัดเชียงรายในการพัฒนาและค้นคว้าวิจัยในเชิงวิชาการที่จะต่อยอดไปสู่การสร้างสุขนิยมและภาวะโภชนาการในบริบทของนานาชาติอีกด้วย

     สำหรับในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินงาน "เทศกาลชาและกาแฟเชียงราย 2019" โดยสถาบันชาและกาแฟแห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งได้จัดกิจกรรมตลอดเดือนกรกฏาคม ประกอบด้วยกิจกรรมเปิดตัวงานเดือนแห่งชาและกาแฟ การประชุมนานาชาติ Tea & Coffee International symposium 2019 การประชุมการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมชากาแฟในกลุ่มอาเซียน +6 คอร์สอบรม "Natural Craft Tea" กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์ชากาแฟจังหวัดเชียงราย เจริญสติกับการดื่มชา ซึ่งพบว่าจังหวัดเชียงรายในการเป็นเมืองแห่งชาและกาแฟได้มีการรับรู้ในวงกว้าง เกิดการเชื่อมโยงและความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและต่างประเทศ โดยข้อมูลจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายังพบว่า ในเดือนกรกฎาคมมีนักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายมากขึ้นกว่า 2.82 % อีกด้วย

     นอกจากนี้ ยังได้พบปะหารือเพื่อเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายเมืองแห่งชาและกาแฟเชียงรายในปี 2563 และปี 2564 ในทิศทางและเป้าหมายของกิจกรรม ให้เป็นไปตามแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาและกาแฟของจังหวัดเชียงราย ในการยกระดับและพัฒนาศักยภาพการผลิตเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ การค้าและการลงทุน สร้างการมีส่วนร่วม ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว ถือเป็นการพัฒนาอุตสาหกรรมชา-กาแฟ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้จังหวัดเชียงรายเป็นผู้นำด้านชาและกาแฟในระดับโลกอย่างครบวงจร ที่ได้รับการยอมรับและความน่าเชื่อถือในมาตรฐานระดับสากล
                                                          .................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
09/09/62

 

ไฟล์แนบอื่น ๆ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการยุติหมอกควัน ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร วัชพืชและขยะมูลฝอย เพื่อลดการสะสมของฝุ่นละอองตลอดฤดูแล้งนี้

( ประกาศเมื่อ 15/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงราย จัดพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดเพื่อน้อมรำลึกเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

( ประกาศเมื่อ 14/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 37 ตรวจความพร้อมกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เตรียมรับมือปัญหา ไฟป่าและหมอกควัน

( ประกาศเมื่อ 13/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

คณะทำงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดเชียงรายรับมอบนโยบายและแนวทางแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ร่วมกับกองทัพภาคทัพ 3 ด้วยการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) ครั้งที่ 5

( ประกาศเมื่อ 13/11/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย