สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 

จังหวัดเชียงรายจัด โครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส ตรวจ DNA พิสูจน์สถานทางทะเบียนราษฎร “เชียงราย DNA" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ “หมอยุติธรรมพบประชาชน”

ประกาศเมื่อ 09/09/2562 เปิดอ่าน 31 ครั้ง

 
 

จังหวัดเชียงรายจัด โครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส ตรวจ DNA พิสูจน์สถานทางทะเบียนราษฎร “เชียงราย DNA"  ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ “หมอยุติธรรมพบประชาชน”

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พันตำรวจโท วรรณพงษ์ คชรักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดโครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส ตรวจ DNA พิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร “เชียงราย DNA" เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายนายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่หน่วยงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

 

                คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด หรือ กพยจ. จังหวัดเชียงราย ได้จัดโครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส ตรวจ DNA พิสูจน์สถานทางทะเบียนราษฎร “เชียงราย DNA" และโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ “หมอยุติธรรมพบประชาชน” เพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ด้านการอำนวยความยุติธรรมที่มีความจำเป็นเร่งด่วน สถานการณ์ด้านการสร้างการรับรู้ของประชาชน ในการเข้าถึงงานบริการของภาครัฐ การให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนของประชาชน โดยเฉพาะในการอำนวยความเป็นธรรมและปัญหากลุ่มคนไร้สัญชาติ ซึ่งรอการรับรองสถานะทางทะเบียนราษฎร ทำให้บุคคลเหล่านั้นไม่มีโอกาสเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ อีกทั้งเพื่อดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ได้รับสิทธิเสรีภาพอย่างเท่าเทียม

 

                 โดยการนี้ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างจังหวัดเชียงราย กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเขียงราย ซึ่งรับการสนับสนุนข้อมูลจากอำเภอ และศูนย์ยุติธรรมชุมชน รวมทั้ง ภาคเอกชนด้านสถานะบุคคลและสิทธิพลเมือง(องค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย) เพื่อสำรวจบุคคลที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ผลตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์สถานะทางทะเบียนราษฎร และดำเนินการจัดเก็บ ณ พื้นที่จุดตรวจ ซึ่งสถาบันนิติวิทยาศาสตร์จะได้นำ DNA ไปตรวจในห้องปฏิบัติการและรายงานผลตรวจให้อำเภอทราบเพื่อดำเนินการในทางทะเบียนฯ ต่อไป

 

                 โดยได้ดำเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรม หรือ DNA ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประชาชนผู้รับบริการจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยมีผู้เข้ารับการจัดเก็บ DNA ทั้งสิ้น จำนวนรวม 404 คน แบ่งเป็นบุคคลตกหล่น 237 คน และบุคคลอ้างอิง 167 คน รวม 151 ครอบครัว โดยใช้เวลาดำเนินการทั้งสิ้น 2 วัน เริ่มวันที่ 9 กันยายน 62 จุดตรวจแรก ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงราย โดยเป็นประชาชนจากพื้นที่ 12 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงราย อ.เชียงของ อ.เชียงแสน อ.แม่จัน อ.พญาเม็งราย อ.พาน อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย อ.ขุนตาล และ อ.เทิง และในวันที่ 10 กันยายน 62 จะลงพื้นที่ตรวจ จุดตรวจที่ 2 ณ ที่ว่าการอำเภอแม่สรวย โดยเป็นประชาชนจาก 2 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สรวย และ อ.เวียงป่าเป้า เป็นกลุ่มเป้าหมายต่อไป

 

                 พร้อมกันนี้ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงรายได้จัดโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ “หมอยุติธรรมพบประชาชน” โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ ประกอบด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานภาคีเครือข่าย มาร่วมให้บริการ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน และงานยุติธรรมด้านต่างๆ ให้แก่ประชาชน นักเรียน นักศึกษา อีกทั้ง เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ของประชาชนในการเข้าถึงงานบริการของภาครัฐอีกด้วย

 

ไฟล์แนบอื่น ๆ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ

 

     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจยึดพื้นที่โครงการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมพบปะเกษตรกรและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีป

( ประกาศเมื่อ 16/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงรายเปิดงาน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชุมชน ล้านนาตะวันออก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน  4  จังหวัดล้านนาตะวันออก มุ่งเป้ากระจายรายได้ภาคการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้

( ประกาศเมื่อ 13/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ททท. นำ 30 สุดยอดร้านกาแฟดีทั่วไทย ไว้ในงาน Amazing Brew & Blend @ Chiangrai ตอกย้ำภาพลักษณ์เชียงรายเมืองชากาแฟ

( ประกาศเมื่อ 13/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมรวบรวมข้อมูลเสนอเข้าคัดเลือกเมืองกีฬา (Sport City)

( ประกาศเมื่อ 13/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย