สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 

PEA จัดสัมมนาขอบคุณลูกค้ารายใหญ่ พะเยา-เชียงราย

ประกาศเมื่อ 10/09/2562 เปิดอ่าน 63 ครั้ง

 
 

        นางวัชราภรณ์ วงศ์คำ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและพลังงานไฟฟ้า เป็นประธานเปิดงานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ "PEA Hero...สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย" ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณห้องสตาร์ฮอล สวนอาหารเอกโอชา ตำบลริมกก อำเภอ เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมี นายญาณวุฒิ สุดพิมศรี จ่าจังหวัดเชียงราย นายพร เชียงจันทร์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย นายอนุรัตน์ อินทร ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงรายอาวุโส ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ จากจำนวน 60 กิจการ รวมทั้งแขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และผู้บริหาร PEA เข้าร่วมงานกว่า 200 คน 

         โดยจัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจ-อุตสาหกรรม อันจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีต่อกัน อีกทั้งยังได้การเผยแพร่สื่อสารประชาสัมพันธ์นโยบาย โครงการ แผนงานที่สำคัญของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ตลอดจนเป็นการแลกเปลี่ยนผลกระทบจากทิศทางเศรษฐกิจที่มีต่อพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา   
รวมถึงรวบรวมความต้องการ ข้อเสนอแนะของลูกค้าเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที 

         สำหรับกิจกรรมภายในงานแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ การจัดบูธนิทรรศการของ PEA อาทิ การบริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร (Service Package) บูธแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในจังหวัดเชียงรายและพะเยา บูธเกี่ยวกับบริการ แอพพลิเคชั่น PEA Smart Plus บูธแนะนำพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน บูธคลินิกให้คำปรึกษาเกี่ยวกับไฟฟ้า และมีการบรรยายวิชาการในหัวข้อ “แผนพัฒนาระบบไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและพะเยา” ของ PEA  ศูนย์ปฏิบัติการระบบไฟฟ้าเพื่อสนับสนุนงานแก้กระแสไฟฟ้า บริการเสริมของ PEA สำหรับลูกค้าภาคพาณิชย์และอุตสาหกรรม โครงการ Solar Rooftop สำหรับภาคประชาชน และการนำเสนอนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้า FOAM 

         ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีความตระหนักถึงนโยบายการบริหารและพัฒนา ที่มุ่งเน้นสู่ความเป็นองค์กรทันสมัย ยึดหลักธรรมาภิบาล ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น มีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตอบสนองยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง ดังค่านิยมร่วมขององค์กร "ทันโลก บริการดี  มีคุณธรรม" ที่พร้อมดูแลลูกค้าด้วยบริการที่ครบวงจรอย่างมืออาชีพ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง และช่วยพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

************

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย

10 กันยายน 2562

 

ไฟล์แนบอื่น ๆ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ

 

     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจยึดพื้นที่โครงการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมพบปะเกษตรกรและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีป

( ประกาศเมื่อ 16/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงรายเปิดงาน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชุมชน ล้านนาตะวันออก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน  4  จังหวัดล้านนาตะวันออก มุ่งเป้ากระจายรายได้ภาคการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้

( ประกาศเมื่อ 13/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ททท. นำ 30 สุดยอดร้านกาแฟดีทั่วไทย ไว้ในงาน Amazing Brew & Blend @ Chiangrai ตอกย้ำภาพลักษณ์เชียงรายเมืองชากาแฟ

( ประกาศเมื่อ 13/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมรวบรวมข้อมูลเสนอเข้าคัดเลือกเมืองกีฬา (Sport City)

( ประกาศเมื่อ 13/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย