สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 

เชียงรายระดมความคิดเห็นโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำกกครั้งที่ 2

ประกาศเมื่อ 10/09/2562 เปิดอ่าน 10 ครั้ง

 
 

 นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานใน พิธีเปิดการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นในการวางและจัดทำผังโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำกกครั้งที่ 2 เมื่อช่วงเช้า เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2562 ที่ห้องวิสต้าบอลรูม โรงแรมแกรนด์วิสต้า ถนนพหลโยธิน ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นายยรรยง พลสันติกุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย นางมณีกานต์ ชุมคง ผู้อำนวยการส่วนนโยบายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองศาสตราจารย์ชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล ผู้แทนบริษัทที่ปรึกษา ตลอดทั้งคณะกรรมการลุ่มน้ำ และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง องค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย การประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 50 คน

     โดยการประชุมในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อนำเสนอผลการปรับปรุง (ร่าง)​ ระบบน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและการบรรเทาอุทกภัย ในพื้นที่ลุ่มน้ำกกจังหวัดเชียงราย สำหรับนำไปใช้ประกอบผังเมืองร่วมจังหวัดเชียงรายที่ได้ประกาศใช้แล้ว และร่างแนวทางความคิดปรับปรุงผังเมืองรวม เมือง-ชุมชน ตลอดจนเพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมนำไปปรับปรุง ร่างผังเมืองนโยบาย 6 ผัง ของลุ่มน้ำกกและจังหวัดเชียงราย และร่างแนวความคิดการปรับปรุงผังเมือง  

     ทั้งนี้ กรมโยธาธิการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจึงได้จัดประชุมและนำเสนอผลของการดำเนินโครงการ ด้านการวางผังและมาตรการบรรเทาอุทกภัยของลุ่มน้ำกก และจังหวัดเชียงราย เพื่อให้การวางผังและมาตรการบรรเทาอุทกภัยมีความเหมาะสม สอดคล้อง และสามารถนำไปปฏิบัติให้ตรงตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้มากที่สุด 
                                                             ......................
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
10/09/62

 

ไฟล์แนบอื่น ๆ

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ

 

     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจยึดพื้นที่โครงการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมพบปะเกษตรกรและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีป

( ประกาศเมื่อ 16/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงรายเปิดงาน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชุมชน ล้านนาตะวันออก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน  4  จังหวัดล้านนาตะวันออก มุ่งเป้ากระจายรายได้ภาคการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้

( ประกาศเมื่อ 13/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ททท. นำ 30 สุดยอดร้านกาแฟดีทั่วไทย ไว้ในงาน Amazing Brew & Blend @ Chiangrai ตอกย้ำภาพลักษณ์เชียงรายเมืองชากาแฟ

( ประกาศเมื่อ 13/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมรวบรวมข้อมูลเสนอเข้าคัดเลือกเมืองกีฬา (Sport City)

( ประกาศเมื่อ 13/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย