สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 

การให้สัญชาติไทยแก่คนต่างด้าว ch

ประกาศเมื่อ 09/10/2562 เปิดอ่าน 45 ครั้ง

 
 

           กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง แจ้งว่า การพิจารณาเรื่องให้สัญชาติและการตรวจสอบการขอสัญชาติไทยตามกฎหมาย มีขั้นตอนและกระบวนงานตรวจสอบตามกฎหมายอย่างเข้มงวด รัดกุม ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนดและต้องผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติในหลายระดับชั้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วนเพื่อป้องกันการกระทำทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทย

          การขอสัญชาติไทย จำแนกได้ ๒ ประเภท คือ

          ๑. คนต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ (ไม่ได้เกิดในประเทศไทย) จะมีช่องทางในการขอสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติและการขอถือสัญชาติไทยตามสามีไทย โดยเริ่มยื่นคำร้องต่อผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลหรือผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด (ตามภูมิลำเนา) ซึ่งมีคณะทำงานระดับจังหวัดตรวจสอบอีกชั้นหนึ่ง ก่อนส่งเรื่องมายังกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้คณะอนุกรรมการและคณะกรรมการกลั่นกรองเกี่ยวกับสัญชาติพิจารณาตรวจสอบก่อนเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาอนุญาตเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละออง    ธุลีพระบาท (กรณีขอแปลงสัญชาติไทย) เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตต่อไป

          ๒. คนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย เช่น กรณีการขอลงรายการสัญชาติไทยของบุคคลที่ถูกถอนสัญชาติหรือไม่ได้สัญชาติไทยเพราะประกาศของคณะปฏิวัติ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๕ จะต้องมีการยื่นคำขอต่อนายอำเภอ

          - เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติแล้วว่าถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด นายอำเภอจะอนุมัติ และส่งคำร้องมายังสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

          - เมื่อพบว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องก็จะกำหนดเลขประจำตัว ๑๓ หลัก (เลขคนไทย) และแจ้งอำเภอเพื่อเรียก    ผู้ยื่นคำขอมาดำเนินการขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ต่อไป

     - หรือกรณีการขอสัญชาติไทยให้แก่บุตรของคนต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทยจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ครม. กำหนด โดยจะต้องยื่นคำขอต่อนายอำเภอเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติก่อน

          - และถ้าผู้ขอมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป จะต้องส่งคำร้องพร้อมหลักฐานไปให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตรวจสอบ เมื่อพบว่าถูกต้องครบถ้วน จึงจะพิจารณาอนุมัติและส่งคำร้องไปยังกรมการปกครอง เพื่อตรวจสอบในขั้นสุดท้าย แล้วจึงกำหนดเลขประจำตัว ๑๓ หลัก (เลขคนไทย) และแจ้งจังหวัด อำเภอเพื่อเรียกผู้ยื่นคำขอมาเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน และจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ต่อไป

- กรมการปกครอง ยืนยันว่า การได้มาซึ่งสัญชาติไทย มีกระบวนการในตรวจสอบคุณสมบัติในหลายระดับชั้นด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะต้องพิจารณาไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเพื่อให้เกิดความรอบคอบรัดกุมและป้องกันการกระทำทุจริตเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญชาติไทย

           - หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอสัญชาติไทย ติดต่อสายด่วนสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง โทร. ๑๕๔๘

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ

 

จังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง TOSHIBA RUN ถ้วยพระราชทาน ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ภายใต้การรณรงค์ "ล่นสโลว์ไลฟ์ เจียงฮายม่วนแต้เจ้า"

( ประกาศเมื่อ 18/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

( ประกาศเมื่อ 18/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

เชียงราย ธารน้ำใจจัดจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

( ประกาศเมื่อ 17/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจัดงานวันตำรวจ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ธิดา ของข้าราชการตำรวจที่เสียสละชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

( ประกาศเมื่อ 17/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย