สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 

การขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ch

ประกาศเมื่อ 09/10/2562 เปิดอ่าน 51 ครั้ง

 
 

           คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการขยายเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาและมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีบัตรฯ ได้ชำระ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

          ๑. การขยายเวลามาตรการบรรเทาฯ โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

          ๑.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา เพื่อให้ผู้มีบัตรฯ มีภาระค่าครองชีพลดลง

          ๑.๒ การดำเนินการ การขยายเวลามาตรการบรรเทาฯ จะเป็นการดำเนินการคงเดิมตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ มีสาระสำคัญ ดังนี้

          ๑) กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน ๕๐ หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ให้ใช้สิทธิค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่หากใช้ไฟฟ้าเกิน ๕๐ หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน ๒๓๐ บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน  กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

           ๒) กรณีค่าน้ำประปา  ให้ใช้น้ำประปาในวงเงิน ๑๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าน้ำประปาทั้งหมด 

          ทั้งนี้ ผู้มีบัตรฯ ต้องนำใบแจ้งค่าไฟฟ้าและใบแจ้งค่าน้ำประปาไปชำระที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงาน  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค  พร้อมทั้งแสดงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยทุกสิ้นเดือนการไฟฟ้านครหลวง  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  กิจการไฟฟ้า  สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ  การประปานครหลวง  และการประปาส่วนภูมิภาค  จะส่งบันทึกรายชื่อผู้มีบัตรฯ ที่ใช้ไฟฟ้า และ  น้ำประปาภายใต้วงเงินที่กำหนดให้กรมบัญชีกลาง เพื่อที่กรมบัญชีกลางจะนำเงินจากกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมาจ่ายคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในช่อง e-Money  ของเดือนถัดไป  ซึ่งผู้มีบัตรฯ สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการผ่านเครือง EDC  แอปพลิเคชันถุงเงินประชารัฐ  และถอนเงินสดจากเครื่องถอนเงินอัตโนมัติได้ 

          ๑.๓ . กลุ่มเป้าหมายผู้มีบัตรฯ จำนวน ๑๔.๖ ล้านคน คิดเป็นครัวเรือนประมาณ ๘.๒ ล้านครัวเรือน  (๑ ครัวเรือนใช้ได้เพียง ๑ สิทธิเท่านั้น)

          ๑.๔ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รวมเป็นระยะเวลา ๑ ปี

          ๑.๕ งบประมาณ ประมาณการสำหรับค่าไฟฟ้า ๑,๗๔๐ ล้านบาทต่อปี (๑๔๕ ล้านบาทต่อเดือน)  ประมาณการสำหรับค่าน้ำประปา ๓๐ ล้านบาทต่อปี (๒.๕๐ ล้านบาทต่อเดือน) งบประมาณรวมทั้งสิ้น ๑,๗๗๐ ล้านบาทต่อปี  (๑๔๗.๕๐ ล้านบาทต่อเดือน) โดยจะใช้จ่ายจากเงินกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

          ๒. มาตรการชดเชยเงินฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

          ๒.๑ วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยลดภาระภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีบัตรฯ สนับสนุนให้มีจำนวนผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่เพิ่มขึ้นและส่งเสริมการเข้าสู่สังคมไร้เงินสด

          ๒.๒ การดำเนินการ มีรายละเอียดสรุปได้ ดังนี้

                   ๑) ชดเชยเงินให้แก่ผู้มีบัตรฯ โดยใช้ข้อมูลจากจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีบัตรฯ ได้ชำระราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค  (ไม่รวมสินค้าและบริการที่มีภาษีสรรพสามิต)  ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จากร้านธงฟ้าประชารัฐหรือร้านค้าเอกชนอื่นที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านเครื่อง EDC ที่มีการเชื่อมต่อระบบเครื่อง POS  ที่เป็นระบบช่วยเก็บบันทึกการขาย รายละเอียดสินค้า คำนวณยอดขาย และออกใบกำกับภาษี ซึ่งระบบ POS  สามารถแยกจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มออกจากสินค้าและบริการรวมทั้งรับและส่งข้อมูลจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มได้

                   ๒) ข้อมูลจำนวนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ผู้มีบัตรฯ ได้ชำระราคาสินค้าอุปโภคและบริโภค (ไม่รวมสิ้นค้าและบริการที่มีภาษีสรรพสามิต) ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ร้านตามข้อ ๑) จะส่งให้กรมบัญชีกลางโดยระบบจะแยกยอดภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ ๗ ออกจากราคาสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ผู้มีบัตรฯ ได้ชำระแล้ว และกรมบัญชีกลางจะนำเงินร้อยละ ๕ มาจ่ายชดเชยโดยโอนเข้าช่อง e-Money ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แก่ผู้มีบัตรฯ ในวงเงินไม่เกินจำนวน ๕๐๐ บาทต่อคนต่อเดือน 

            ๒.๓ กลุ่มเป้าหมาย ผู้มีบัตรฯ จำนวน ๑๔.๖ ล้านคน

            ๒.๔ ระยะเวลาดำเนินการ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๓ (ระยะเวลา ๑๑ เดือน)

            ๒.๕ งบประมาณ ประมาณการ ๙๙.๓๐ ล้านบาท  (ประมาณ ๘.๑๖ ล้านบาทต่อเดือน)  โดยจะใช้จ่ายจากเงินกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

                   ทั้งนี้  ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ มีมติให้เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

          ผลกระทบ

          การดำเนินการขยายเวลามาตรการบรรเทาฯ และมาตรการชดเชยเงินฯ คาดว่าจะส่งผลกระทบ ดังนี้

๑. บรรเทาภาระค่าครองชีพอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และช่วยลดภาระภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีบัตรฯ

          ๒. ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการร้านค้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเพิ่มขึ้น อันจะเป็นการสร้างฐานภาษีที่ยั่งยืนให้กับประเทศ

          ๓. ส่งเสริมเข้าสู่สังคมไร้เงินสด อันจะช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการเงิน

 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่น ๆ

 

จังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อมจัดการแข่งขันเดิน-วิ่ง TOSHIBA RUN ถ้วยพระราชทาน ในโอกาสฉลองครบรอบ 50 ปี นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ภายใต้การรณรงค์ "ล่นสโลว์ไลฟ์ เจียงฮายม่วนแต้เจ้า"

( ประกาศเมื่อ 18/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

( ประกาศเมื่อ 18/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

เชียงราย ธารน้ำใจจัดจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ต้องขัง เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

( ประกาศเมื่อ 17/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายจัดงานวันตำรวจ เนื่องในวันสถาปนาสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปี 2562 พร้อมมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตร ธิดา ของข้าราชการตำรวจที่เสียสละชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่

( ประกาศเมื่อ 17/10/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย