สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 

     รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการตรวจยึดพื้นที่โครงการจัดที่ดิน ทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล พร้อมพบปะเกษตรกรและมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างมีป

( ประกาศเมื่อ 16/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงรายเปิดงาน ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ชมวิถีชุมชน ล้านนาตะวันออก ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรโดยชุมชน  4  จังหวัดล้านนาตะวันออก มุ่งเป้ากระจายรายได้ภาคการท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้

( ประกาศเมื่อ 13/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ททท. นำ 30 สุดยอดร้านกาแฟดีทั่วไทย ไว้ในงาน Amazing Brew & Blend @ Chiangrai ตอกย้ำภาพลักษณ์เชียงรายเมืองชากาแฟ

( ประกาศเมื่อ 13/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมรวบรวมข้อมูลเสนอเข้าคัดเลือกเมืองกีฬา (Sport City)

( ประกาศเมื่อ 13/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

กรมศุลกากร จัดสัมมนา “Customs 2019: The Next to Beyond” ขยายโครงการพันธมิตรศุลกากรเชิงรุกไป สู่ภูมิภาค ในพื้นที่สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3

( ประกาศเมื่อ 13/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะเยี่ยมชมโครงการแปลงผักปลอดสารพิษและเตรียมส่งเสริมจากสถาบันการศึกษา พร้อมชูอำเภอเวียงแก่นเป็นเมืองปลอดสารพิษทั้งในโรงเรียนและชุมชน

( ประกาศเมื่อ 12/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

     สว.ลงพื้นที่ พบปะประชาชนจังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิด ศึกษาการก่อสร้างถนนยางพารา ดิน ซีเมนต์ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อประกอบข้อมูลการพิจารณากลั่นกรองกฎหมาย ภายใต้อำนาจของวุฒิสภา

( ประกาศเมื่อ 12/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

คณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่พบปะนักเรียน โรงเรียนสหศาสตร์ศึกษาเชียงราย เปิดเวทีให้นักเรียนร่วมเสนอ ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา ในมุมมองของเยาวชน

( ประกาศเมื่อ 12/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

สว. ลงพื้นที่พบประชาชน จ.เชียงราย หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาข้อกฎหมายตามกลไกของวุฒิสภา

( ประกาศเมื่อ 12/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

เชียงรายระดมความคิดเห็นโครงการวางผังการระบายน้ำจังหวัดในลุ่มน้ำกกครั้งที่ 2

( ประกาศเมื่อ 10/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

PEA จัดสัมมนาขอบคุณลูกค้ารายใหญ่ พะเยา-เชียงราย

( ประกาศเมื่อ 10/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงรายจัด โครงการอำนวยความเป็นธรรม คืนสิทธิ สร้างโอกาส ตรวจ DNA พิสูจน์สถานทางทะเบียนราษฎร “เชียงราย DNA" ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ “หมอยุติธรรมพบประชาชน”

( ประกาศเมื่อ 09/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงรายจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนเมืองแห่งชาและกาแฟ สรุปผลการดำเนินงานปี 62 เตรียมความพร้อมสู่ ปี 63

( ประกาศเมื่อ 09/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษจัดค่ายศิลปะ สำหรับเด็กพิเศษและเด็กด้อยโอกาสที่จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 09/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายเปิดตลาดเกษตร “จำหน่ายสินค้าเกษตรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย”

( ประกาศเมื่อ 09/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

การฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงและ กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้แก่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงราย หรือชุด ฉก.นร

( ประกาศเมื่อ 06/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงรายจัดสัมมนาให้ความรู้กลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหารและเกษตรแปรรูป เปิดตลาดออนไลน์ เดินหน้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0

( ประกาศเมื่อ 06/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

เชียงรายเปิดประชุมปัจฉิมนิเทศโครงการอ่างเก็บน้ำแม่คำ และอ่างเก็บน้ำแม่แสลบ ถึงความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแว้ดล้อม

( ประกาศเมื่อ 06/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ นายลี เซิง ยวิ่น ผู้อำนวยการเขตบริหารพิเศษฮ่องกงประจำประเทศไทย หรือ HKETO พร้อมคณะ ที่ห้องรับรองสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชีย

( ประกาศเมื่อ 06/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงรายจัดกิจกรรม "สืบสานงานศิลป์ล้านนา มรดกล้ำค่าล้านนาตะวันออก" ส่งเสริมผู้ประกอบการด้านศิลปะและวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

( ประกาศเมื่อ 06/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ มอบโฉนดที่ดินแก่ชาวเชียงราย ตามโครงการ มอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน

( ประกาศเมื่อ 05/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เปิดศูนย์ Command Center ศูนย์กลางด้านข้อข่าวสารและเสริมศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป

( ประกาศเมื่อ 05/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

การประชุมระดับสูงอาเซียนว่าด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ (ASEAN High-Level Meeting on Human Capital Development) ioc

( ประกาศเมื่อ 05/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

การประชุมเศรษฐกิจอาเซียน ioc

( ประกาศเมื่อ 05/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

การแก้ไขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหาอุทกภัย ioc

( ประกาศเมื่อ 05/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวการจับกุมบุหรี่ไฟฟ้า สคบ.เตือนผู้บริโภคคำนึงถึงพิษภัยการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ch

( ประกาศเมื่อ 04/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

รัฐบาลบูรณาการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม สั่ง มท.จับมือพลเรือน-ทหาร บรรเทาทุกข์ประชาชน ch

( ประกาศเมื่อ 04/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

กระทรวงสาธารณสุข แจงประกาศกระทรวงฯ สารสกัดกัญชา-กัญชง “ CBD บริสุทธิ์ -THC น้อยกว่า 0.2 %” ไม่จัดเป็นยาเสพติดใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ch

( ประกาศเมื่อ 04/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

กองทุนการออมแห่งชาติ ชวนแรงงานนอกระบบสมัครสมาชิก และส่งเงินออมสะสมพร้อมรับเงินสมทบ ได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสกว่า 13,000 แห่งทั่วประเทศ ch

( ประกาศเมื่อ 04/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงรายจัดงานรำลึก 18 ปี ครูเพลงจรัล มโนเพ็ชร ศิลปินล้านนาเข้าร่วมคับคั่ง

( ประกาศเมื่อ 04/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

กรมทางหลวง ลงพื้นที่อำเภอพญาเม็งราย จัดประชุมหารือแนวทางการประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมทางหลวงเชื่อมโยงเชียงราย - สะพานข้ามแม่น้ำโขง

( ประกาศเมื่อ 03/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงรายเตรียมความพร้อม จัดงาน Amazing Brew and Blend @ Chiang Rai หวังกระตุ้นการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชน

( ประกาศเมื่อ 03/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงราย ประชุมโครงการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสเด็กออกกลางคันและเด็กตกหล่น

( ประกาศเมื่อ 03/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จับมือ สมาคมสื่อมวลชนและนักประชาสัมพันธ์เชียงราย ระดมสื่อร่วมโครงการ Happy Media Happy Money มุ่งสร้างทักษะการออมแก่สื่อมวลชนในยุคดิจิตัล ที่จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 02/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์มอบเงินและสิ่งของพระราชทานให้แก่ผู้ประสบอัคคีภัย ในพื้นที่ตำบลดอยฮาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 02/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินทางมาติดตามและมอบนโยบายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่จังหวัดเชียงราย

( ประกาศเมื่อ 01/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงราย เปิดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนเชียงราย ในการส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้างเกราะป้องกันด้วยความรู้ สติปัญญา และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่เยาวชน

( ประกาศเมื่อ 01/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงรายเปิดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนเชียงราย ในการส่งเสริมควา มเข้มแข็งและสร้างเกราะป้องกันด้วยความรู้ สติปัญญา และสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่เยาวชน

( ประกาศเมื่อ 01/09/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.นำประชาชนจิตอาสา ปลูกป่า สร้างฝาย ฟื้นฟูป่าดอยอินทรีย์ จังหวัดเชียงราย ให้สมบูรณ

( ประกาศเมื่อ 31/08/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

จังหวัดเชียงรายเตรียมรับฝนตกหนัก เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลาก

( ประกาศเมื่อ 30/08/2562 เปิดอ่าน ครั้ง)

 
Total 1395 Record : 35 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ] Next>>


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
 
 
 
 
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย